Privacy Policy

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door volgende verwerkingsverantwoordelijke:

Podologie Anke Tuytelaars, met maatschappelijke zetel te Brasel 8A, 2470 Retie, ingeschreven in KBO onder BE 0676.566.090.

Door het gebruik van onze website of diensten erkent u dat u deze Privacy Policy heeft gelezen en dat u hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor om de Privacy Policy regelmatig te wijzigen volgens ons eigen inzicht. Zulke wijziging zal via de website gecommuniceerd worden.

Deze Privacy Policy was laatst bijgewerkt op 04-06-2018

1. Algemeen

Podologie Anke Tuytelaars leeft voor de verwerking van persoonsgegevens de geldende “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

Podologie Anke Tuytelaars stelt daarnaast alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven.

2. Wat en waarom we gegevens verwerken

Podologie Anke Tuytelaars kan gegevens van u (persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

Categorie 1: via cookies: tracking van gebruik van de website;
Categorie 2: facturatiegegevens
Categorie 3: rechtstreeks e-mailverkeer buiten website / dossiergegevens

– Categorie 1: Cookies

het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Podologie Anke Tuytelaars om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

– Categorie 2: Facturatiegegevens

de levering en facturatie van door u aangevraagde diensten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer de verwerking wordt geweigerd.

– Categorie 3: Gegevens via mail / Dossiergegevens

Verkregen gegevens van patiënten voor de gezondheidszorg worden 30 jaar bijhouden. U heeft het recht om deze gegevens te laten verwijderen, zie punt 5. Alle ontvangen gegevens via mail of via de praktijk kunnen bewaard worden in uw dossier.

3. Uw rechten

Volgende rechten ten opzichte van de eigen persoonsgegevens zijn steeds uitoefenbaar op eenvoudig verzoek.

a. Recht van toegang en inzage:
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens.

b. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Podologie Anke Tuytelaars. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Gezondheidszorg: 30 jaar bijhouden.

c. Recht van verzet:
U beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing.

d. Recht van overdraagbaarheid:
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

e. Recht van intrekking van de toestemming:
Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

f. Uitoefening van uw rechten:
U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail, naar info@anke-tuytelaars, per post naar Brasel 8A, 2470 Retie Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie.

g. Automatische beslissingen en profiling:
Tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens worden er geen profilingmethodes gebruikt met nadelige automatische impact op de ontvangen diensten.

h. Recht om klacht in te dienen:
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be.

4. Toegang door derde

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze leveranciers, denkende aan onze boekhouder en artsen.
We leggen de nadruk bij onze samenwerkende artsen dat doorgegeven dossier- en persoonsgegevens met de nodige veiligheid en discretie wordt behandeld.

Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

5. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Podologie Anke Tuytelaars aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6. Vragen over onze Privacy Policy

Voor vragen; mail naar info@anke-tuytelaars.be.

Privacy Policy - Cookie Policy